24-02-2015-Séminaire RedOc : Angel Massip « Aportacions del projecte Scripta al coneixement de la història de la llengua i de les varietats històriques i actuals ».

http://www.scripta.ub.edu/
manu3En aquesta conferència faré una síntesi de les dades que ens aporten els textos balears (eivissencs, menorquins i mallorquins), un corpus de fragments de textos seleccionats en funció del seu interès lingüístic que van del segle XIV al segle XXI. Els cinc-cents seixanta-set textos ofereixen una àmplia perspectiva de la llengua escrita a Eivissa, Menorca i Mallorca –i a través de l’escrit, de l’oralitat de cada època. Presenten temàtiques i gèneres tan diversos com poden ser les rondalles, els inventaris, els testaments, els sermons, la lexicografia o el teatre popular. El valor d’aquestes obres (vegeu-ne referències més avall) resideix precisament en la gran quantitat de textos recollits, que van acompanyats d’una anàlisi exhaustiva i precisa de les  característiques gràfiques (a través de les quals es reflecteixen les fonètiques), morfològiques, sintàctiques i lèxiques més remarcables de cada text.

Apports du projet Scripta à la connaissance de l’histoire de la langue catalane et de ses variétés historiques et actuelles

Dans cette conférence, je présenterai une synthèse des données que nous apportent des textes des Baléares (ibizois, minorquins, majorquins), un corpus de fragments de textes sélectionnés en fonction de leur intérêt linguistique qui va du XIVe au XXe siècle. Les 567 textes offrent un large panorama de la langue écrite à Ibiza, Minorque et Majorque  et, au travers de l’écrit, de la forme orale de chaque époque. Ils présentent des thématiques et des genres aussi divers que peuvent l’être les contes, les inventaires, les testaments, les sermons, la lexicographie et le théâtre populaire. La valeur de ce corpus réside précisément dans la grande quantité de textes recueillis; chaque texte est accompagné d’une analyse exhaustive et précise de ses caractéristiques graphiques (au travers desquelles se reflètent les caractéristiques phonétiques), morphologiques, syntaxiques et lexicales les plus remarquables.

Angel Massip, Université de Barcelone

Bibliografia:

Joan VENY i Àngels MASSIP (2009): Scripta eivissenca. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Joan VENY i Àngels MASSIP (2011): Scripta menorquina. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Joan VENY i Àngels MASSIP (en premsa): Scripta mallorquina. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Ce contenu a été publié dans Espace catalan, Espace occitan / RedOc, Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.